ސުރުޚީ: 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 15-Apr-2019
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 11/2019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކޮންވެންޝަން
އެންވަޔަރަންމަންޓް
ސްޕީޝިސް
އެގްރިކަލްޗަރ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމްދީދީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 11
ދާއިރާ: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_19_01_11_15-04-2019.pdf.pdf659.57 kBAdobe PDFބައްލަވާ