ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 22-Mar-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 16/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިންވެސްޓަރުން
އިޤްތިޞާދު
ޓުއަރިޒަމް
ލޯނު
ގެސްޓްހައުސް
ޕާޓްނަރޝިޕް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން ޝަހުދީ
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ޢާރިފް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 16
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_16_22-03-2016.pdf.pdf669.58 kBAdobe PDFބައްލަވާ