ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 101 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 15-Jun-1988
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 101
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޑްރާފްޓް
ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ
ޗާޕްކުރެވިފައިވާ ޑްރާފްޓް
އިމްލާ ކުށް
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޒާހިރު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_101_15-06-1988.pdfkmcy_drafting_101_15-06-19886.24 MBAdobe PDFބައްލަވާ