ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ : [226] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ޤާނޫނުއަސާސީތައް ޑްރާފްޓުކުރުމަށް އެކުލާވައިލެވުނު ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ޚާއްޞަ މަޖިލިސްތަކުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި މެންބަރުން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ މި ޖަމާގައި އެކުލެވިގެންވާނެއެވެ. އަދި، އެ ޔައުމިއްޔާތައް ކޮމިޓީތަކާއި މެންބަރުން ވަކިން މި ޖަމާއިން ބައްލަވައިލެއްވޭނެއެވެ.

ހޯއްދަވާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 226
ތާރީޚުސުރުޚީ
2004-10-31ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2004-11-24ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2004-11-25ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2004-11-28ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2004-11-29ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2004-11-30ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2004-12-01ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-01-04ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-01-15ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-01-06ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2004-11-02ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-04-26ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-06-07ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2004-11-07ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-06-14ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-06-21ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-06-27ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-07-06ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-07-17ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-07-24ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 226