ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ : [524] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ޤާނޫނުއަސާސީތައް ޑްރާފްޓުކުރުމަށް އެކުލާވައިލެވުނު ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ޚާއްޞަ މަޖިލިސްތަކުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި މެންބަރުން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ މި ޖަމާގައި އެކުލެވިގެންވާނެއެވެ. އަދި، އެ ޔައުމިއްޔާތައް ކޮމިޓީތަކާއި މެންބަރުން ވަކިން މި ޖަމާއިން ބައްލަވައިލެއްވޭނެއެވެ.

ހޯއްދަވާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 524
ތާރީޚުސުރުޚީ
2005-10-24ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-10-24ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-02-06ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-11-23ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-12-04ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-12-07ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 06 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-12-28ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-01-21ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 08 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-01-22ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 09 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-01-24ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-01-25ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-01-30ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-02-20ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-03-06ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-04-13ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-05-02ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-06-13ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-06-21ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-07-04ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-07-05ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 524