ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ : [524] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ޤާނޫނުއަސާސީތައް ޑްރާފްޓުކުރުމަށް އެކުލާވައިލެވުނު ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ޚާއްޞަ މަޖިލިސްތަކުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި މެންބަރުން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ މި ޖަމާގައި އެކުލެވިގެންވާނެއެވެ. އަދި، އެ ޔައުމިއްޔާތައް ކޮމިޓީތަކާއި މެންބަރުން ވަކިން މި ޖަމާއިން ބައްލަވައިލެއްވޭނެއެވެ.

ހޯއްދަވާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 524
ތާރީޚުސުރުޚީ
2005-10-24ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-01-24ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-01-25ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-01-30ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-02-20ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-03-06ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-04-13ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-05-02ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-06-13ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-06-21ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-07-04ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2005-10-24ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-07-05ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-07-06ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-07-09ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-07-09ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-07-23ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-07-31ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-08-28ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2006-08-31ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 524