ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 21-Mar-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 15/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދަތުރުފަތުރު
އިންޝުއަރެންސް
ޓްރާންސްޕޯޓް
ސްޓިކާ
ސައިކަލް
ދޯނި
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމްދީދީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ރަޝީދު
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ފައިޞަލް ނަސީމް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 15
ދާއިރާ: ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ވެލިދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_15_21-03-2016.pdf.pdf770.3 kBAdobe PDFބައްލަވާ