ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 100 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 4-Jun-1988
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 100
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 26 ވަނަ މާއްދާ
ގާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފްޓް
މުދާ ހޯދުން
މުދާ ގެންގުޅުން
20 ވަނަ މާއްދާ
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޒާހިރު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_100_04-06-1988.pdfkmcy_drafting_100_04-06-19883.31 MBAdobe PDFބައްލަވާ