ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 99 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 1-Jun-1988
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 99
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 20 ވަނަ މާއްދާ
ގާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފްޓް
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޒާހިރު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_99_01-06-1988.pdfkmcy_drafting_99_01-06-19883.51 MBAdobe PDFބައްލަވާ