ސުރުޚީ: 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 27-Mar-2019
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 10/2019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މުސްތަޤިއްލު
ސުޕްރީމް ކޯޓު
އަޣުލަބިއްޔަތު
ޤަޟިއްޔާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
މޫސާމަނިކު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 10
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_19_01_10_27-03-2019.pdf.pdf372.35 kBAdobe PDFބައްލަވާ