ސުރުޚީ: 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 08 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 18-Mar-2019
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 08/2019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިލެކްޓްރިސިޓީ
ސާކް ފްރޭމްވޯކް
ނޯކޮންފިޑެންސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މޫސާމަނިކު
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 8
ދާއިރާ: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_19_01_08_18-03-2019.pdf.pdf426.74 kBAdobe PDFބައްލަވާ