ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 27-Feb-1983
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 40
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 40 ވަނަ މާއްދާ
2 ވަނަ ނަންބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މަޤާމުން ދުރުކުރުން
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmcy_drafting_40_27-02-1983.pdfkmcy_drafting_40_27-02-19834.04 MBAdobe PDFބައްލަވާ