ސުރުޚީ: 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 02 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 25-Feb-2019
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 2/2019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ފްރޭމްވޯކް
އެގްރިމެންޓް
ްއެލަވަންސ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން ޝަހުދީ
ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ސަލީމް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމްދީދީ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ނިޒާރު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މޫސާމަނިކު
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 2
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_19_01_02_25-02-2019.pdf.pdf869.77 kBAdobe PDFބައްލަވާ