ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 23-Apr-2019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުން
އިންޓަރވިއު
މަޝްވަރާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 12
މެންބަރު: އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_MM_12_23-04-2019.pdfrmcy_18_MM_12_23-04-2019105.61 kBAdobe PDFބައްލަވާ