ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 14-Mar-2019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މެޓަރނިޓީ ލީވް
ޕެޓާރނިޓީ ލީވް
މަޖިލީހުގެ މަވައްޒަފުން
ޗުއްޓީ
71 ވަނަ މާއްދާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 03
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
އަޙްމަދު މަރުޒޫގު
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_03_14-03-2019.pdfrmcy_18_Aammu_03_14-03-2019116.58 kBAdobe PDFބައްލަވާ