ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 16-Apr-2019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގުރޫޕް
އޭ.ސީ.ސީ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
އޮޑިޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 08
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޠާރިޤް
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަހިބަދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_maaliyath_08_16-04-2019.pdfrmcy_18_maaliyath_08_16-04-2019239.24 kBAdobe PDFބައްލަވާ