ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 18-Mar-2019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕޭ ކޮމިޝަން
ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު
ޤާނޫނު އަސާސީގެ 102 ވަނަ މާއްދާ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
އޭ.ސީ.ސީ
ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 07
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_maaliyath_07_18-03-2019.pdfrmcy_18_maaliyath_07_18-03-2019262.75 kBAdobe PDFބައްލަވާ