ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 6-Mar-2019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އޭ.ސީ.ސީ
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ
އެސް.އޯ.އެފް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 06
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ޠާރިޤް
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
މަހިބަދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_maaliyath_06_06-03-2019.pdfrmcy_18_maaliyath_06_06-03-2019356.38 kBAdobe PDFބައްލަވާ