ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 27-Feb-2019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ދައުލަތުގެ މީޑިއާ
ބިޒްނަސް އިމޭޖު ގުރޫޕު (ބިގް)
އޭ.ސީ.ސީ
އެމް.އެމް.އޭ
އެފް.އައި.ޔޫ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 03
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު
ޢަލީ ޝާހް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_maaliyath_03_27-02-2019.pdfrmcy_18_maaliyath_03_27-02-2019218.65 kBAdobe PDFބައްލަވާ