ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 15-Dec-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 46/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މިނވަން
އިންސާފު
ބްލޮގަރ
ޕެންޝަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން ޢަރީފް
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 22
ދާއިރާ: ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_22_15-12-2018.pdf.pdf755.05 kBAdobe PDFބައްލަވާ