ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 29-Apr-2019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ
ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލު
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޗައިލްޑް ރައިޒް ބިލު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 09
މެންބަރު: އިބްރާހީމް ނަޞީރު
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_ijthimaaee_09_29-04-2019.pdfrmcy_18_ijthimaaee_09_29-04-2019115.19 kBAdobe PDFބައްލަވާ