ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 5-Mar-2019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލު
ޖަމުޢިއްޔާތައް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 03
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_ijthimaaee_03_05-03-2019.pdfrmcy_18_ijthimaaee_03_05-03-2019111.33 kBAdobe PDFބައްލަވާ