ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 15-Apr-2019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކާބޯތަކެތި
އިޝްތިހާރުކުރުން
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން
ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަން
ވަކީލުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 03
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މަރުޒޫގު
ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ރަޝީދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވެލިދޫ ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaidhu_03_15-04-2019.pdfrmcy_18_gavaidhu_03_15-04-2019156.38 kBAdobe PDFބައްލަވާ