ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 21 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 12-Dec-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 45/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެކްސްޕޯޓު
ސަފީރު
ޕާޓީ
ޕްރައިމަރީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން ޢަރީފް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ސަލީމް
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަބްދުލްލަޠީފް މުޙަންމަދު
ޢަލީ ޢާރިފް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 21
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_21_12-12-2018.pdf.pdf1.26 MBAdobe PDFބައްލަވާ