ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 29 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 27-Aug-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 30/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކުދިން
ޤާނޫނު
ޤަރާރު
ރާއްޖެ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ނާޡިމް ރަޝާދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމްދީދީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުލްލަޠީފް މުޙަންމަދު
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ސަޢުދު ޙުސައިން
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 29
ދާއިރާ: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_29_27-08-2014.pdf.pdf2.22 MBAdobe PDFބައްލަވާ