ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 18-Jul-2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގާނޫނު ނަންބަރު 9/2015
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 12
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_MM_12_18-07-2018.pdfrmcy_18_MM_12_18-07-2018289.31 kBAdobe PDFބައްލަވާ