ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 28-Aug-2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މިނިވަންކަން
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ
ކުޑަކުދިން
ބަލަހައްޓާ ތަންތަން
ބަޖެޓު
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
މީޑިއާ ކައުންސިލު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 12
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_maaliyath_12_28-08-2018.pdfrmcy_18_maaliyath_12_28-08-2018486.19 kBAdobe PDFބައްލަވާ