ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 8-Jul-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 11/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން
އައްޑު އަތޮޅު
ޤާނޫނު ނަންބަރު 09/91
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް
ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން ޝަހުދީ
ރޮޒައިނާ އާދަމް
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙުމަދު އަސްޢަދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މުބީން
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ސަލީމް
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ސަޢުދު ޙުސައިން
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 10
ދާއިރާ: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ދާންދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rrmjy_18_02_10_08-07-2014.pdf.pdf858.5 kBAdobe PDFބައްލަވާ