ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 18-Mar-2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މުޤައްރިރު
ނައިބު މުޤައްރިރު
މެންބަރުން
ފުލުހުން
ހައްޔަރު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ
އަޙްމަދު މަރުޒޫގު
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ރަޝީދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ނައިފަރު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ވެލިދޫ ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_imtiyaaz_01_18-03-2018.pdfrmcy_18_imtiyaaz_01_18-03-2018312.71 kBAdobe PDFބައްލަވާ