ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 3-Dec-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 40/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެފެއާޒް
ޚިޔާނާތް
ކޮރަޕްޝަން
ތަޙުޤީޤު
ކޮމިޝަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން ޢަރީފް
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ސަލީމް
އަޙްމަދު ސަލީމް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމްދީދީ
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު ނަޝީދު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ސަޢުދު ޙުސައިން
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ޙުސައިން ޢަރީފް
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ސަލީމް
އަޙްމަދު ސަލީމް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމްދީދީ
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު ނަޝީދު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ސަޢުދު ޙުސައިން
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 16
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ވެލިދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_16_03-12-2018.pdf.pdf1.17 MBAdobe PDFބައްލަވާ