ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 28-Nov-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 39/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސަސްޕެންޑް
ފަނޑިޔާރު
ލައިސަންސް
ލީގަލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން ޢަރީފް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ސަލީމް
އަޙްމަދު ސަލީމް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމްދީދީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒް ފަޙުމީ
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުﷲ ސިނާން
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު ނަޝީދު
މުޙަންމަދު ނާޒިމް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މޫސާމަނިކު
ސަޢުދު ޙުސައިން
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޙުސައިން ޢަރީފް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ސަލީމް
އަޙްމަދު ސަލީމް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމްދީދީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒް ފަޙުމީ
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުﷲ ސިނާން
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު ނަޝީދު
މުޙަންމަދު ނާޒިމް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މޫސާމަނިކު
ސަޢުދު ޙުސައިން
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 15
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_15_28-11-2018.pdf.pdf1.01 MBAdobe PDFބައްލަވާ