ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 15-Mar-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 13/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޞިއްޙީ
ކްލިނިކު
އިޤްތިޞާދު
އާއްމު ގަވާއިދު
މޮނިޓަރިންގ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
މުޙަންމަދު ނަޝީދު
މޫސާމަނިކު
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
އަޙްމަދު ޢާމިރު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 13
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_13_15-03-2016.pdf.pdf785.91 kBAdobe PDFބައްލަވާ