ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 50 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 7-Apr-1988
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 50
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން
23 ވަނަ މާއްދާ
ސިޓީ
މެސެޖް
24 ވަނަ މާއްދާ
26 ވަނަ މާއްދާ
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް ރަޝާދު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު މަނިކު
އާދަމް ކަލޭފާނު
އާދަމް ސަލީމް
އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އިސްމާޢީލް މޫސާ
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
ޢަދްނާން ޔޫސުފް
ޢަލީ ވަޙީދު (ރ.ކަނދޮޅުދޫ)
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ ޝަރީފް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ވަޙީދު
ޑރ. އެން.ޑީ. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްޙަކީމް
ޔޫސުފް ޢަލީފުޅު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 50
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
އ. އަތޮޅު
ފ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_50_07-04-1988.pdf15.21 MBAdobe PDFބައްލަވާ