ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 48 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 3-Apr-1988
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 48
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގޮވަތިގެދޮރުގެ ޙުރުމަތްތެރިކަން
ޢާއްމު މަޞްލަޙަތު
ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ މިނިވަނަކަން
ޝަރުޢީ ކޯޓް
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު މަނިކު
އާދަމް ކަލޭފާނު
އާދަމް ސަލީމް
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
އިސްމާޢީލް މޫސާ
ޢަބްދުﷲ ބާޤިރު
ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙަންމަދު
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން
ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމް ( އަންބަރީ )
ޢަބްދުލްޙަސީބު
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
ޢަދްނާން ޔޫސުފް
ޢަލީ ވަޙީދު
ޢަލީ މުޙަންމަދު
މުޙަންމަދު ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ސަޢީދު
ފާރޫޤު ޙަސަން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 48
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
އ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ފ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_48_03-04-1988.pdf19.33 MBAdobe PDFބައްލަވާ