ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 47 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 31-Mar-1988
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 47
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދެވަނަބާބު
ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް
ހަމަހަމަވުން
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު މަނިކު
އަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
އާދަމް ކަލޭފާނު
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
ޢަދްނާން ޔޫސުފް
ޢަލީ މުޙަންމަދު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު އަޙްމަދު
މުޙަންމަދު ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ސަޢީދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 47
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
އ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_47_31-03-1988.pdfkmjy_47_31-03-198822.17 MBAdobe PDFބައްލަވާ