ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 46 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 22-Feb-1988
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 46
މެންބަރު: ކ.ދ. އަޙްމަދު މަނިކު
އަޙްމަދު ޝާކިރު
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އަޙްމަދު ޒަކީ
އާދަމް ކަލޭފާނު
އާދަމް ސަލީމް
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
އިސްމާޢީލް މޫސާ
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
ޢަދްނާން ޔޫސުފް
ޢަލީ ވަޙީދު
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ މޫސާ ދީދީ
މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ވަޙީދު
ފާޠިމަތު ޖަމީލް
ދޮން މުޙަންމަދު ކަލޭފާނު
ޞަލާޙް ޝިހާބު
ޔޫސުފް ޢަލީފުޅު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 46
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
އ. އަތޮޅު
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_46_22-02-1988.pdfkmjy_46_22-02-198816.22 MBAdobe PDFބައްލަވާ