ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 45 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 9-Jan-1988
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 45
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޑްރާފްޓްގެ 7 ވަނަ މާއްދާ
ޤައުމީ ބަސް
ދިދައިގެ ރަމްޒު
ޤައުމީދިދަ
ޤައުމީސަލާމް
ޤައުމީ ދުވަސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާ
ދިވެހިރައްޔިތް
ރައްޔިތެއްކަމުގެ ޙައްޤު
އެންމެބޮޑު ޚިޔާނާތް
މެންބަރު: އަޙްމަދު މުޖްތަބާ
އަޙްމަދު ޒަކީ
އާދަމް ކަލޭފާނު
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
ޢަބްދުއްރައްޒާޤް މުޙަންމަދު
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ވަޙީދު
ޞަލާޙް ޝިހާބު
ޒަކަރިއްޔާ ޙަސަންފުޅު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 45
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޅ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ގއ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_45_09-01-1988.pdfkmjy_45_09-01-198817.49 MBAdobe PDFބައްލަވާ