ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 44 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 7-Jan-1988
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 44
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ވެރިކަމުގެބާރު
ދިވެހިދައުލަތް
ދިވެހިސަރުކާރު
ޤާނޫނުތައްހަދާ ބާރު
ނިޔާކަނޑައަޅާ ބާރު
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކުފާނު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޒަކީ
އާދަމް ކަލޭފާނު
އާދަމް ޔޫސުފް
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝާޠިރު
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
ޢަބްދުﷲ ބާޤިރު
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް
ޢަބްދުއްރައްޒާޤް މުޙަންމަދު
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
ޢަބްދުލްޙަސީބު
ޢަދްނާން ޔޫސުފް
ޢަލީ މޫސާ ދީދީ
މުޙަންމަދު ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ސަޢީދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 44
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މާލެ
ތ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_44_07-01-1988.pdfkmjy_44_07-01-198817.83 MBAdobe PDFބައްލަވާ