ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 43 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 5-Jan-1988
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 43
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފުރަތަމަ މާއްދާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ސަރަޙައްދު
ވެރިކަމުގެބާރު
ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ މުޤައްދިމާ
މެންބަރު: ކ.ދ. އަޙްމަދު މަނިކު
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ
އިބްރާހީމް ރަޝާދު
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ބާޤިރު
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް
ޢަބްދުއްރައްޒާޤް މުޙަންމަދު
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން
ޢަބްދުލްޙަސީބު
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
ޢަދްނާން ޔޫސުފް
ވަށަފަރު އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ސަޢީދު
ޞަލާޙް ޝިހާބު
ޑރ. އެން.ޑީ. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްޙަކީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 43
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޅ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މާލެ
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_43_05-01-1988.pdf8.91 MBAdobe PDFބައްލަވާ