ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 42 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 3-Jan-1988
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 42
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޑްރާފްޓް
ވޯޓު
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކުފާނު
ކ.ދ. އަޙްމަދު މަނިކު
އަޙްމަދު ޒަކީ
އިބްރާހީމް ރަޝާދު
އާދަމް ކަލޭފާނު
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
އިސްމާޢީލް މޫސާ
އިސްމާޢީލް ފަތުޙީ
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާދީދީ
ޢަބްދުލްޙަސީބު
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
ޢަދްނާން ޔޫސުފް
ޢަލީ ވަޙީދު
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ މޫސާ ދީދީ
މުޙަންމަދު ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ސަޢީދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 42
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
އ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_42_03-01-1988.pdf19.11 MBAdobe PDFބައްލަވާ