ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 33 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 5-May-1983
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 33
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ނަމޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 6 ވަނަ ބާބު
ނަމޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 5 ވަނަ ބާބުގެ 94 ވަނަ މާއްދާ
އަތޮޅުވެރިން
ނަމޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 7 ވަނަ ބާބު
އަތޮޅުވެރިންގެ ހުވާ
ނަމޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 8 ވަނަ ބާބު
ނަމޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 8 ވަނަ ބާބުގެ 101 ވަނަ މާއްދާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
ޢަދްލު އިންޞާފު
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ހައިކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ހުވާ
ޝަރީޢަތް ހިންގާފަރާތް
ނަމޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 9 ވަނަ ބާބު
ނަމޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 10 ވަނަ ބާބު
ދައުލަތުގެ ހިސާބުތައް އޯޑިޓްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން
ްގެހުވާކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަނާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލ
މެންބަރު: ޙަސަން އަޙްމަދު މަނިކު
ޙުސައިން މަނިކުފާނު
އަޙްމަދު ޙަމީދު ފަހުމީ
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އައްޝައިޚް ޢުޘްމާން ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
އިސްމާޢީލް މޫސާ
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
ޢަބްދުލްޙަކީމް ޙުސައިންމަނިކު
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
ޢަދްނާން ޔޫސުފް
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ މޫސާ ދީދީ
މުޙަންމަދު ޙިލްމީ
މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
މުޙަންމަދު ވަޙީދު
ޑރ. އެން.ޑީ. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްޙަކީމް
ޔޫސުފް ޢަލީފުޅު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 33
ދާއިރާ: ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
އ. އަތޮޅު
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_33_05-05-1983.pdfkmjy_33_05-05-198329.56 MBAdobe PDFބައްލަވާ