ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 30 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 6-Jan-1983
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 30
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ނަމޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 5 ވަނަ ބާބު
ނަމޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 5 ވަނަ ބާބުގެ 58 ވަނަ މާއްދާ
ނަމޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 24 ވަނަ މާއްދާ
ނަމޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 59 ވަނަ މާއްދާ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ 63 ވަނަ މާއްދާ
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކުފާނު
އަޙްމަދު ޙަމީދު ފަހުމީ
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިންނަމާދޫ ޞަޢުދު އިބްރާހީމް
އިބްރާހީމް ރުޝްދީ
އަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
އައްޝައިޚް ޢުޘްމާން ޢަބްދުﷲ
އާދަމް ސަލީމް
އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ބާޤިރު
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުލްވައްޙާބް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޔޫސުފް
ޢަދްނާން ޔޫސުފް
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ މޫސާ ދީދީ
މުޙަންމަދު ޙިލްމީ
މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ކަލޭފާނު ( މީދޫ )
މުޙަންމަދު ސަޢީދު
ސަޢުދުﷲ ޢަބްދުﷲ ދީދީ
ޞަލާޙް ޝިހާބު
ޒަކަރިއްޔާ ޙަސަންފުޅު
ޔޫސުފް ޢަލީފުޅު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 30
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
އ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_30_06-01-1983.pdfkmjy_30_06-01-198322.62 MBAdobe PDFބައްލަވާ