ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 9-Feb-1982
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 16
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދުސްތޫރު
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނަން
ގަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާ
13 ވަނަ މާއްދާ
14 ވަނަ މާއްދާ
މެންބަރު: ޙަސަން އަޙްމަދު މަނިކު
ޙުސައިން މަނިކުފާނު
އަޙްމަދު ޙަމީދު ފަހުމީ
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
އައްޝައިޚް ޢުޘްމާން ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުލްވައްޙާބް
ޢަބްދުލްޙަސީބު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އިބްރާހީމް
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޙިލްމީ
މުޙަންމަދު ވަޙީދު
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ ޙުސައިން
ޑރ. އެން.ޑީ. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްޙަކީމް
ޔޫސުފް ޢަލީފުޅު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 16
ދާއިރާ: ށ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_16_09-02-1982.pdfkmjy_16_09-02-198218.08 MBAdobe PDFބައްލަވާ