ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 7-Nov-2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ބަޖެޓު
އިންޝުއަރެންސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 12
މެންބަރު: ޢަލީ ޢާރިފް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކެލާ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_12_07-11-2018.pdfrmcy_18_Aammu_12_07-11-2018394.79 kBAdobe PDFބައްލަވާ