ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 28-Feb-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ހުކުމް
އަނިޔާވެރިކަން
ޢަހްމަދު މަޚްލޫފް ބަންދު
ރެންޑަމް ޗެކިންގ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ
އަޙްމަދު މަރުޒޫގު
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ޠާރިޤް
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ރަޝީދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ވެލިދޫ ދާއިރާ
މަހިބަދޫ ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Imthiyaz_01_28-02-2017.pdfrmcy_18_Imthiyaz_01_28-02-2017317.94 kBAdobe PDFބައްލަވާ