ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 21-Nov-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 35/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕަވަރހައުސް
ޕޮލިސް
އިދާރާ
ބަޖެޓު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން ޝަހުދީ
ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ޠާރިޤް
އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އިބްރާހީމް ނަޞީރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްލަޠީފް މުޙަންމަދު
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ މަޢުރޫފް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު ނަޝީދު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މުޙަންމަދު ޝާހިދު
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
މޫސާމަނިކު
ސަޢުދު ޙުސައިން
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
ޢަލީ ޝާހް
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 11
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހުޅުދޫ ދާއިރާ
ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަހިބަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މީދޫ ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_11_21-11-2018.pdf.pdf2.18 MBAdobe PDFބައްލަވާ