ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސުލޫކު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 15-Dec-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކު
ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 07
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
އިބްރާހީމް ޙަސަން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މިލަންދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_sulook_07_15-12-2014.pdfrmcy_18_sulook_07_15-12-2014155.2 kBAdobe PDFބައްލަވާ