ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 06 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސުލޫކު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 16-Nov-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސުލޫކު ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 06
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
އިބްރާހީމް ޙަސަން
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުރެންދޫ ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_sulook_06_16-11-2014.pdfrmcy_18_sulook_06_16-11-2014149.73 kBAdobe PDFބައްލަވާ