ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 28-Mar-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް
އައްޑޫ ސިޓީ ކުނި މެނޭން
ހެލްތް މިނިސްޓަރ
ސްވައިން ފްލޫ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
މުޙަންމަދު ޝާހިދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހުޅުދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_SM_02_28-03-2017.pdfrmcy_18_SM_02_28-03-2017395.64 kBAdobe PDFބައްލަވާ