ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 15-Feb-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް
ސާފު ބޯފެން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ކޮމަންވެލްތު މެންބަރެއް
ނިމުމަކަށް ގެނައުން
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
މަސައްކަތް މުރާޖަޢާކުރަން
މިނިސްޓްރީ
ބަދަލު
ޕޭކޮމިޝަން
ފިނޭންސް
އަސާސީ ޙިދުމަތް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަލީ ނިޒާރު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_SM_01_15-02-2017.pdfrmcy_18_SM_01_15-02-2017311.66 kBAdobe PDFބައްލަވާ