ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 30-Mar-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ތަޢުލީމު ބިލު
އެޗް.ވަން.އެން.ވަން ރޯގާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: ނާޡިމް ރަޝާދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_qaumee tharaggy_02_30-03-2017.pdfrmcy_18_qaumee tharaggy_02_30-03-2017419.68 kBAdobe PDFބައްލަވާ