ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 20-Feb-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ތަޢުލީމު
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ލައިސަންސް
ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާ ބޯޑު
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ޕްރިންސިޕަލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހޯރަފުށި ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_qaumee tharaggy_01_20-02-2017.pdfrmcy_18_qaumee tharaggy_01_20-02-2017402.31 kBAdobe PDFބައްލަވާ